SOME EĞİTİM

Bilgi ve iletişim teknolojileri yaşantımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu teknolojilerin kullanımı coğrafi, sosyal ve ekonomik açıdan yaygınlaşmıştır. İnternete bağlanmak, internet ortamında sunulan birçok hizmetten yararlanmak, cep telefonu ve diğer birçok akıllı cihazı kullanmak, ülkemizin her köşesinde, her yaştan ve ekonomik düzeydeki vatandaşımız için mümkün hale gelmiştir. Birçok vatandaşımız bireysel ve ekonomik faaliyetlerini internet ortamında yürütmektedir. Bu gelişmeler bilgi toplumu olma yolunda önemli kilometre taşları olarak değerlendirilmektedir. Bununla birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının çeşitli siber tehditleri de beraberinde getirdiği ve bunun toplumda güvenlik kaygılarına yol açtığı da bir gerçektir.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın kullanımı ile siber ortam tehditlerinin niteliğinde ve niceliğinde muazzam gelişmeler yaşanmaktadır. Siber tehditler bireyleri, kurum ve kuruluşları hatta devletleri hedef almaktadır. Ülkeler siber güvenliklerini sağlamak amacıyla idari yapılanmalar gerçekleştirmekte, teknik önemler almakta ve hukuki altyapılar hazırlamaktadır. Konunun önemi dikkate alınarak ülkemizde de “Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi ve Koordinasyonuna İlişkin Karar” 20 Ekim 2012 tarihli Resmi Gazetede Bakanlar Kurulu Kararı olarak yayınlanmıştır. Bu önemli adımla ülkemizin siber güvenliğinin sağlanması konusunda idari, teknik ve hukuki yapıların oluşturulması süreçleri hız kazanmıştır. Bu Karar ile siber güvenliğe ilişkin program, rapor, usul, esas ve standartları onaylamak ve bunların uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla “Siber Güvenlik Kurulu” oluşturulmuştur. Kamu kurum ve kuruluşlarının, ulusal siber güvenliğin sağlanması amacıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yayımlanan plan, program, usul, esas ve standartlara uyması esas alınmıştır. Bu bağlamda ilgili tüm kurum ve kuruluşların Siber Güvenlik Kurulu kararları çerçevesinde işbirliği ve eşgüdüm içerisinde çalışmalara katılım ve katkı sağlaması, alınan kararları titizlikle uygulaması siber güvenlik çalışmalarının başarı ile sonuçlanması ve ulusal siber güvenliğimizin arttırılması bakımlarından büyük önem arz etmektedir.

USOM ve SOME’ler siber olayları bertaraf etmede, oluşması muhtemel zararları önlemede veya azaltmada, siber olay yönetiminin ulusal düzeyde koordinasyon ve işbirliği içerisinde gerçekleştirilmesinde hayati önemi olan yapılardır. Bu bağlamda kurum ya da kuruluşların bünyesinde etkin ve verimli bir Kurumsal SOME’nin kurulması, bu Kurumsal SOME’nin USOM ve varsa bağlı olduğu Sektörel SOME ile diğer Kurumsal SOME’lerle koordineli çalışması ve işbirliği halinde olması ulusal siber güvenliğimize katkı sağlayacaktır.

Bu kapsamda federasyonumuz aşağıdaki konuları da içeren Kurumsal SOME eğitim modüllerinde uzman eğitimcilerimiz ile birlikte eğitimler vermektedir.

 

SİBER OLAYLARA MÜDAHALE EKİPLERİ) BİLİŞİM HUKUKU EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

1. HUKUK

1.1. Elektronik İmza

1.2. 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu

1.2.1. Elektronik İmza Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

1.2.2. Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ

1.2.3. Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Yönetmeliği

1.3. Elektronik Tebligat

1.3.1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

1.3.2. Tebligat Kanunu

1.3.3. Tebligat Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

1.3.4. Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

1.3.5. Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ,  

1.3.6. Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğ, 1.3.7. Elektronik Tebligat Yönetmeliği

1.3.8. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

1.4. UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi)

1.4.1. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu

1.4.2. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

1.5. Mesafeli Sözleşmeler

1.5.1. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

1.5.2. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği

1.5.3. Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği

1.5.4. SİGORTACILIK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLECEK FAALİYETLERE, TÜKETİCİ LEHİNE YAPILAN SİGORTA SÖZLEŞMELERİ İLE MESAFELİ AKDEDİLEN SİGORTA SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

1.6. Elektronik Bankacılık

1.6.1. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu

1.6.2. 5464 Sayılı BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU

1.6.3. Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik

1.7. Elektronik Haberleşme

1.7.1. 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu

1.7.2. Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği

1.7.3. Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği

1.7.4. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İnternet Geliştirme Kurulu Yönetmeliği

1.7.5. Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik  

1.7.6. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Gerçek ve Tüzel Kişilerin Elektronik Haberleşme Hizmeti İçinde Kodlu veya Kriptolu Haberleşme Hizmeti İçinde Kodlu veya Kriptolu Haberleşme Yapma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  

1.8. İnternet Alan Adı

1.8.1. İnternet Alan Adları Yönetmeliği

1.9. Haksız Rekabet

1.9.1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

1.9.2. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu

1.9.3. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

1.10. Elektronik İşlemler ve Bilgi Toplumu Hizmetleri

1.10.1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

1.10.2. Sermaye Şirketlerinin Açacağı İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik

1.10.3. Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik

1.10.4. İNTERNET SİTESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE TABİ ŞİRKETLERİN VEYA MTHS’LERİN ALACAKLARI TEKNİK RAPORDA YER ALMASI GEREKEN TEKNİK KRİTERLER REHBERİ  

1.11. Kişisel Verilerin Korunması

1.11.1. Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunması Hakkında Yönetmelik

1.12. Bilgi Güvenliği

1.12.1. Elektronik Haberleşme Sektöründe Bilgi Güvenliği Hukuku

1.13. 5369 Sayılı Evrensel Hizmet Kanunu

1.14. Elektronik Para

1.14.1. ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN

1.14.1.1. Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik  

1.15. Elektronik Ticaret

1.15.1. 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

1.15.1.1. Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik

1.15.1.2. Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik 1.15.2. Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği

1.16. 5601 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

1.16.1. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

1.16.2. İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik

1.16.3. 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkına Kanun

1.17. Kamu İhale Kanunu

1.17.1. Elektronik İhale Yönetmeliği

1.18. Noterlik İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yapılması Hakkında Yönetmelik

1.19. 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu

1.20. 4857 Sayılı İş Kanunu

1.20.1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik  

1.20.2. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Elektronik Bilgi İşlem Merkezleri Kuruluş ve Görevleri Yönetmeliği

2. USUL

2.1. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu

2.2. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

2.2.1. Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik  

2.3. 2577 Sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu 2.4. 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu 2.5. 5708 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuk Hakkında Kanun  

3. CEZA

3.1. TÜRK CEZA KANUNU

3.2. Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar 

3.2.1. Cinsel taciz – TCK Madde 105 

3.3. Hürriyete Karşı Suçlar 

3.3.1. Tehdit – TCK Madde 106 

3.3.2. Şantaj TCK Madde 107 

3.3.3. Cebir TCK Madde 108  

3.3.4. Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi TCK Madde 113 

3.3.5. Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi TCK Madde 114

3.3.6. İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme TCK Madde 115

3.3.7. İş ve çalışma hürriyetinin ihlali TCK Madde 117

3.3.8. Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi TCK Madde 118

3.3.9. Haksız arama Madde 120

3.3.10. Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi TCK Madde 121

3.3.11. Nefret ve ayırımcılık TCK Madde 122

3.3.12. Kişilerin huzur ve sükununu bozma TCK Madde 123

3.3.13. Haberleşmenin engellenmesi TCK Madde 124

3.4. Şerefe Karşı Suçlar

3.4.1. Hakaret Madde TCK 125   

3.5. Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar

3.5.1. Haberleşmenin gizliliğini ihlal​ ​ Madde TCK 132

3.5.2. Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması Madde 133

3.5.3. Özel hayatın gizliliğini ihlal TCK Madde 134

3.5.4. Kişisel verilerin kaydedilmesi TCK Madde 135

3.5.5. Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme TCK Madde 136

3.5.6. Verileri yok etmeme TCK Madde 138

3.6. Malvarlığına Karşı Suçlar

3.6.1. Hırsızlık Madde TCK 141

3.6.2. Mala zarar verme TCK Madde 151

3.6.3. Hakkı olmayan yere tecavüz TCK Madde 154

3.6.4. Güveni kötüye kullanma TCK Madde 155   

3.6.5. Nitelikli dolandırıcılık TCK Madde 158

3.6.6. Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf TCK Madde 160

3.6.7. Karşılıksız yararlanma TCK Madde 163

3.6.8. Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi TCK Madde 164

3.6.9. Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi TCK Madde 165

3.6.10. Bilgi vermeme TCK Madde 166

3.7. Kamu Güvenine Karşı Suçlar

3.7.1. Mühürde sahtecilik TCK Madde 202

3.7.2. Mühür bozma TCK Madde 203

3.7.3. Resmi belgede sahtecilik TCK Madde 204

3.7.4. Özel belgede sahtecilik TCK Madde 207

3.8. Kamu Barışına Karşı Suçlar

3.8.1. Suç işlemeye tahrik TCK Madde 214

3.8.2. Suçu ve suçluyu övme TCK Madde 215

3.8.3. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama TCK Madde 216

3.8.4. Kanunlara uymamaya tahrik TCK Madde 217

3.8.5. Genel Ahlaka Karşı Suçlar

3.8.6. Hayasızca hareketler TCK Madde 225

3.8.7. Müstehcenlik TCK Madde 226

3.8.8. Fuhuş TCK Madde 227

3.8.9. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama TCK Madde 228

3.9. Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar

3.9.1. Ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması TCK Madde 239

3.10. Bilişim Alanında Suçlar    

3.10.1. Bilişim sistemine girme TCK Madde 243

3.10.2. Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme TCK Madde 244

3.10.3. Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması TCK Madde 245

3.11. Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar

3.11.1. Görevi kötüye kullanma TCK Madde 257

3.11.2. Göreve ilişkin sırrın açıklanması TCK Madde 258

3.11.3. Kamu görevinin terki veya yapılmaması TCK Madde 260

3.11.4. Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi TCK Madde 262

3.11.5. Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma TCK Madde 266

3.12. Adliyeye Karşı Suçlar

3.12.1. İftira Madde TCK 267

3.12.2. Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması TCK Madde 268

3.12.3. Suç üstlenme TCK Madde 270

3.12.4. Suç uydurma TCK Madde 271

3.12.5. Yalan tanıklık TCK Madde 272

3.12.6. Suçu bildirmeme TCK Madde 278

3.12.7. Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi TCK Madde 279

3.12.8. Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme TCK Madde 281

3.12.9. Suçluyu kayırma TCK Madde 283

3.12.10. Gizliliğin ihlali TCK Madde 285

3.13. Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar

3.13.1. Cumhurbaşkanına hakaret TCK Madde 299

3.13.2. Devletin egemenlik alametlerini aşağılama TCK Madde 300

3.13.3. Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama TCK Madde 301

3.14. Milli Savunmaya Karşı Suçlar

3.14.1. Halkı askerlikten soğutma TCK Madde 318

3.14.2. Askerleri itaatsizliğe teşvik TCK Madde 319

3.15. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk

3.15.1. Devletin güvenliğine ilişkin belgeler TCK Madde 326

3.15.2. Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme TCK Madde 327

3.15.3. Siyasal veya askerî casusluk TCK Madde 328

3.15.4. Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama TCK Madde 329

3.15.5. Gizli kalması gereken bilgileri açıklama TCK Madde 330

3.15.6. Devlet sırlarından yararlanma, Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik TCK Madde 333

3.15.7. Yasaklanan bilgileri temin TCK Madde 334  

3.15.8. Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini Madde TCK 335

3.15.9. Yasaklanan bilgileri açıklama TCK Madde 336

3.15.10. Yasaklanan bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksadıyla açıklama TCK Madde 337

3.15.11. Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi TCK Madde 338

3.15.12. Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma TCK Madde 339

3.16. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu

3.17. 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun

3.18. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

3.19. Sanal Suçlar Sözleşmesi

3.20. 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu

3.21. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

3.22. 6492 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun

3.23. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu

3.24. 193 Sayılı Gelirler Vergisi Kanunu

3.25. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

3.26. 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun  

3.27. 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu

3.28. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu

3.29. 4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu

3.30. 4733 Sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 3.31. 1