TÜZÜK

BÖLÜM – 1

BİRLİĞİN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZİ VE ADRESİ

MADDE – 1

Birliğin adı : “TÜRK İNTERNET MEDYASI BİRLİĞİ” dir.

Kısa Adı : “TİMBİR” dir.

Birliğin Merkezi :  Birliğin merkezi Ankara’dır. Gerektiğinde yönetim kurulu kararıyla şube ve eğitim merkezleri açılabilir.

Birliğin  Adresi: Meşrutiyet Caddesi Hatay sokak 9/20 Kızılay- ANKARA’dır.

Genel Merkezin başka bir ile nakline Genel Kurul, İl içinde adres değişikliğine ilgili mercilere bilgi vermek şartıyla Genel Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir. Birliğin aynı şehir hudutları içinde başka bir adrese nakli ana tüzükte değişiklik yapılmasını gerektirmez. Birlik gerektiğinde yurt içi ve yurt dışında temsilcilikler açabilir.

BİRLİĞİN AMACI

MADDE – 2

Birlik; Bir İnsan Hakkı Olarak Düşünceyi Açıklama ve Haber Alma Özgürlüğü Bağlamında  Basın Özgürlüğünü esas alarak;

Dünyada bilişim ve internet medyasındaki gelişmelere bağlı sosyal, siyasal, ekonomik, teknolojik yeniden yapılanma süreci yaşanmaktadır. Yirminci yüzyılın son çeyrek döneminde başlayan bu dönemin yapı ve kurumları henüz oluşum ve şekillenme aşamasındadır. Bu anlayışla Birlik, Türkiye ve dünyada hızla değişen internet medyası alanını geliştirmek, gelişmelerden azami katkıyı sağlamak ve ortak platformda yaşanan sorunlara çözüm üretmek, Türkiye’de yayın yapan internet medyasının kurumsal yapılarını geliştirmek, güçlendirmek, çalışanlarının basın kartı, kamu kaynaklarından yararlanması, meslek örgütü oluşturması gibi hedeflere ulaşmak için birlikte hareket etmek amacıyla kurulmuştur

Birlik; Bilgiyi toplama, haberleştirme ve yorumlama konusunda dürüst, adil ve cesur, Bağımsız davranmayı ve kamuoyunun bilme hakkı dışında hiçbir çıkara hizmet etmemeyi savunan, Kaynaklarına, konu ettiği şahıslara ve meslektaşlarına saygılı davranmayı ve hesap verebilmeyi temel ilke edinen internet medyası kurumları ve çalışanlarının desteklenmesi için her tür çalışmayı yapmak,

Temel insan hakları ilkelerine dayanan, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu, millet iradesine de milletin seçtiği idareye de saygı gösterilen, katılımcı demokrasinin yerleştiği, özgür birey ve sivil toplum örgütlerine gerçek anlamda var olma ve düşünce üretip teklifler sunma hak ve imkânlarının hayata geçirildiği, kimsenin ötekileştirilmediği, farklılıkların zenginlik olarak kabul edildiği, üyelerinin haklarını savunan bir internet medyasının birliğinin kurulmasına ve geliştirilmesine katkı sağlamak amacı taşımaktadır.

Bu düşünceden hareketle;

– Gerçeği arayan ve bildiren bağımsız davranan, hesap verebilen, Gerçeklik ve Doğruluk peşinde koşan bir internet medyası oluşumuna katkı vermek,

– Tarafsız ve adil, Bağımsız, Kaynaklarını çıkarlarına uygun kullanmayan, Kaynağı gizlenen haberlerde gerekli özeni gösteren, Haber hırsızlığı ve intihal yapmayan, Görsel malzeme kullanırken doğru malzemeyi kullanmaya azami özen gösteren, Özel hayata saygılı, Ayrımcılık ve nefret dili kullanmayan, Aldatma amacı taşımayan, Çıkar çatışması nedeni ile haber yapmayan. Bununla birlikte gazetecilik etiğine aykırı uygulamalara yaptırımın uygulanmasını kabul eden ve İnternet üzerinden yayın yapan; İnternet medyası kurumları, çalışanları, blog yazarları, sosyal medya kullanıcıları, medya eğitim ve uygulama kurumları gibi, internet medyası alanında faaliyet gösteren kişi ve kurumları, STK’ları bir araya getirmek, desteklemek, eğitmek ve etkin kılmak ve ihtiyaç halinde yenilerinin kurulmasına destek olmak amacı ile kurulmuştur.

Amaca Ulaşılması İçin Gerçekleştirilecek Faaliyetler

Günümüzde stratejik kaynak olarak kabul edilen internet medyası ve bilişim, bilgi teknolojilerinin sağladığı imkânlarla üretilmekte, sınıflandırılmakta, erişilebilir kılınmakta ve toplumsal ve kurumsal sorunlarımızın çözümünde kullanılmaktadır. İnternet medyasının ülke sınırlarını ortadan kaldırmasıyla bölgesel ve küresel gruplaşmalara dayalı bütünleşme eğilimleri görülmektedir. Diğer taraftan internet medyası, insan hakları, sivil ve siyasi özgürlük gibi konularda siyasal yönetimler üzerinde doğrudan etki uyandırarak yönetimlerin demokratikleşmesine ivme kazandırmaktadır. 

Dünyadaki tüm bu gelişmelere paralel olarak ülkemizde de internet medyası ve bilişim sektörünün temel özellikleri değişim ve gelişim süreci hızla devam etmektedir.” Ekonomide klasik sektörler yanında bilgi sektörüne bağlı internet medyası ve bilişim alt alanı oluşmuştur. İktisadi duvarların önemli ölçüde ortadan kalktığı, dinamik, yeni ve değişken küresel bir çevre ortaya çıkmıştır. Bilgilenmiş birey vazgeçilmez nitelik kazanmakta ve organizasyon yapıları bilgi-tabanlı, yönetim sistemleri insan-merkezli biçimde yeniden tasarımlanmaktadır. Toplumda değerler ve amaçlar ile ortak mekân ve çıkarlara sahip kişilerin oluşturduğu sosyal gruplar, örgütlenmiş gruplar olarak sivil yaşamda ağırlıklarını ve etkinliklerini göstermektedirler. İnternet medyası ve bilişim teknolojileri beraberinde yeni meslek ve vasıflar getirmektedir. Bu değişim temelde işgücünde sürekli bir öğrenme alışkanlığı istemektedir. 


Yeni dönem bazı sosyal problemleri de beraberinde getirmiştir: güç, güvenlik, eşitlik, kalite, iş hayatı kalitesi ve demokratik sürecin geleceği gibi bir takım sorunları beraberinde getiren yeni bir politik ekonominin başladığı da görülmektedir. 

Bu nedenle bir gereklilik olarak aşağıda faaliyetlerin yürütülmesi önem arz etmektedir.
 

 1. İnternet medyası alanında faaliyet gösteren kişi ve kurumların gelişmelere ve amaca uygun olarak eğitilmesine katkı sağlamak,  bu alanda çalışmalar yürüten devlet veya özel kurumlarla ortak yurt içi ve yurt dışı çalışmalar yürütmek.
 2. İnternet medyası alanında faaliyet gösteren kurumların resmi bir kimlik kazanmalarına destek vermek, bu konuda ekonomik yetersizlik yaşayan kişilere gerekli destekler sağlanması için gerekli girişimlerde bulunmak,
 3. İnternet medya ve gazetecilik mesleğinin zorunlu kıldığı hak ve özgürlüklerin savunulması ve genişletilmesi amacıyla, yasama ve yürütme organları ile resmi ve özel kurumlar ve kurullar karşısında üye dernek ve cemiyetleri temsil etmek.
 4. İnternet medyası kurum ve çalışanlarının diğer medya mensuplarına sağlanan, basın kartı, pasaport gibi hakların sağlanması için çalışmalar yapmak
 5. Kanunların ve uluslararası anlaşmaların basın mesleği mensuplarına tanıdığı ve ileride tanıyacağı bütün hakları savunmak.
 6. Üyelerini haklarını savunacağı sendika kurmak
 7. Yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösteren benzeri diğer dernek, birlik ve kuruluşlarla ilişki kurmak; karşılıklı işbirliği ve yardımlaşmada bulunmak; bu dernek ve kuruluşların bir birlik halinde toplanmasına çalışmak ve yapılan toplantılara katılmak, ortak ulusal ve uluslararası projelere birlikte katılmak, ortaklıklar kurmak.
 8. Mesleğin geliştirilmesi; birliğin, Türkiye’nin, internet medyacılığının ve gazeteciliğin tanıtımı amacıyla, üyelerine ve kamuoyuna bilgi vermeye yönelik eğitici ve aydınlatıcı gazete, dergi, internet ve bülten gibi yazılı yayınlar yapmak, Web sitesi yayımlamak, bu tür yayınlara sponsor bulmak ve reklam almak. Bu amaçla; gerektiğinde şirket kurmak, şirkete ortak olmak, şirket satın almak. Gerektiğinde, bayramlarda veya diğer tatil günlerinde, günlük, internet ortamında haftalık, aylık gazete veya dergi çıkarmak. Bizzat veya şirketler vasıtası ile kamuoyu araştırmaları yapmak ve yaptırmak.
 9. İnternet medyası kurumlarının, devlet ve reklam verenlerin sağladığı ekonomik desteklerden yeterince pay almalarını sağlamak. Bunun için gerekli olduğunda reklam toplamak ve adil biçimde dağılımını sağlamak amacı ile iktisadi teşekküller kurmak.
 10. Dezavantajlı guruplara mensup kişilerin (engelli, kadın, kısıtlı) internet medyası ile alakalı alanlarda ve kurumlarda istihdam edilmesi için çalışmalar yürütmek
 11. Mesleği geliştirmek ve kamuoyuna tanıtmak ve güvenirliliğini arttırmak için kurslar, toplantılar, seminerler, konferanslar, geziler, gösteriler, yarışmalar, piyangolar, balolar, fuarlar, festivaller tertiplemek, sergiler açmak, spor müsabakaları düzenlemek.
 12. İnternet medyacılığını geliştirmek için internet haberciliği ve editörlüğü, dijital pazarlama, webmasterlik, bilgisayar işletmenliği, internet ve basın reklamcılığı, telekomünikasyon ve iletişim gibi konularda yurtiçinde ve yurtdışında her türlü mesleki kurslar açmak, eğitimler vermek, seminerler düzenlemek.
 13. Kanunlara uygun olarak uluslararası mesleki toplantılarda üyelerini temsil etmek, gerektiğinde kanunlara uygun olarak uluslararası meslek örgütleriyle ilişkiler kurmak, üye olmak.
 14. İnternet medyası alanında bilimsel çalışmaları yürütmek amacıyla her türlü kamu kurumu, vakıf, dernek, birlik, üniversite ve benzeri kurum ve kuruluşlarla sözleşmeler imzalamak, konferanslar düzenlemek, eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütmek, gerekli görüldüğünde yatırımlar yapmak ve fuarlar düzenlemek.
 15. İnternet medyasının, haberi ve bilgiyi, topluma hızlı, özgür ve doğru biçimde ulaştırabilmesi için yasal düzenlemelerin yapılmasını sağlamak amacıyla çalıştaylar, toplantılar ve eğitim faaliyetleri icra etmek,
 16. Hızla değişen ve gelişen internet medyası ile alakalı olarak ihtiyaç duyulan ekonomik, sosyal ve hukuki değişimlere katkı sağlamak, üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek, gelişmelere ayak uydurmalarına destek vermek
 17. İnternetin haberleşme boyutundaki katkısını artırarak internetle haberleşmeyi yaygınlaştırmak; böylece, internet dışında yapılan haberleşmelerin toplum üzerindeki maddi külfetini ortadan kaldırmak. Gerek duyulduğunda güvenilir siteleri ön plana çıkarmak faydalı ve sağlam bilgileri olmayan siteleri deşifre etmek.
 18. İnternet medyası sektöründeki haksız rekabetin tespiti ve bu rekabetin ortadan kaldırılması için çalışmalar yapmak ve yaptırmak. Bu konuda gerekli hukukî düzenlemelerin yapılmasına öncülük etmek.
 19. İnternet kullanımı ile ilgili eğitimler düzenleyerek toplumun interneti bilinçsizce kullanmasının önüne geçmek. Böylece, bilinçsiz kullanımın neden olduğu sosya-psikolojik ve sosya-ekonomik zararların yanında, bedeni ve ruhi kimi rahatsızlıkları önlemek amacıyla yapılabilecek her türden faaliyetleri yürütmek.
 20. Okul ve kütüphane açmak; derslikler ve etüt salonları kurmak; bu doğrultuda eğitim kurumlarına, derneklere ve sivil toplum örgütlerine yardımcı olmak; öğrenci yurtları, konukevleri, huzur evleri ve tatil köyleri açmak; yardımlaşma sandıkları kurmak. Gerektiğinde konu ile ilgili üniversiteler ve diğer kurumlarla işbirliği yapmak.
 21. Birlik üyelerinin sağlık sorunlarına eğilmek, sağlık ve dinlenme tesisleri kiralamak, kurmak. İşletmeleri için 3. şahıslara veya kurumlara kiraya vermek.
 22. Yurt dışında Türkçe yayın yapan internet medyası ile iletişim kurmak, bu kurum ve kuruluşlarla birlikler ve platformlar oluşturarak, Türkçe yayın yapan internet medyası ile birlikte hareket etmek,
 23. Türkçenin doğru kullanımı için gerekli eğitim çalışmalarında bulunmak,
 24. Birlik üyelerine, yurtdışında ve yurtiçinde mesleki geziler düzenlemek; düzenlenen gezilere katılacak üyelere gerektiğinde kredi açmak, yardım yapmak veya benzeri kolaylıklar sağlamak. Üyelerini yurt dışında yapacağı çalışmalara ve  faaliyetlere imkanılar ölçüsünde katkı sağlamak.
 25. Bilimsel araştırma ve inceleme çalışmaları yapmak, yaptırmak, yayımlamak, arşiv oluşturmak.
 26. Kanunların izin verdiği hallerde ve ölçülerde bağış toplamak ve gelir temin etmek.
 27. Vakıf ve yardım sandıkları gibi kurumlar oluşturmak; kurulacak vakıf, birlik ve sandıklara katılmak.
 28. Mesleki ve sosyal gelişme için üye derneklerin üyelerine yurtiçinde ve yurtdışında eğitim olanakları sağlamak.
 29. Birliğin adı ve logosunun bulunması koşulu ile sponsorluk anlaşmaları yapmak, marka ile ad kullanım hakkı sözleşmeleri yapmak.
 30. İnternet üzerinden ihlal edilen insan haklarını tesbit etmek ve bu hakların tazmini için yasal zeminde mücadele etmek. Bu konuda yurtiçi ve yurtdışı her türlü kamu kurumu, sivil toplum örgütü, özel ve tüzel diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, sözleşmeler imzalamak ve bu çerçevede gerekli her türden faaliyetleri yürütmek.
 31. Gerektiğinde internet ekonomisi ile ilgili faaliyetler yürütmek. Gerek reklam verenleri, gerek reklam yayıncılarını, gerekse tüketicileri korumak amacıyla reklam portalları kurmak ve yayınlatmak.
 32. Bilgilere sağlıklı biçimde ulaşabilmek ve eğitime katkı sağlamak amacıyla her türlü dijital yayıncılık konusuna destek vermek. İhtiyaç duyulduğunda şirket veya şirketler kurmak; kurulan şirkete veya şirketlere ortak olmak; şirket veya şirketler satın almak.
 33. Dijital yayıncılığın gelişmesi için gerekli olan teknolojiyi üretmek veya ürettirmek.
 34. Bütün bu amaçlara ulaşılması için devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne, halkın gerçekleri öğrenme hakkına Anayasa’dan alınan güçle sahip çıkmak.
 35. İnternet üzerinden ülkemizin ve değerlerimizin yurt içi ve yurt dışında tanıtılmasında katkı sağlamak, bu amaçla dernekler, vakıflar ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak, tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, reklam yayınlamak ve yayınlatmak.
 36. İnternet medyası çalışanlarının sosyal güvenlik sorunlarını ortadan kaldırmak üzere çalışmalar yapmak, bu amaçla yurt içi ve yurt dışı kamu kurumları, vakıflar, dernekler, üniversiteler ve diğer kuruluşlarla iş birliği yapmak, sözleşmeler imzalamak, konferanslar, seminerler düzenlemek, eğitim çalışmaları yapmak.
 37. İletişim hakkı, iletişim özgürlüğü ve iletişim alanında her türlü çalışmaları yapmak, bu çalışmaları yaparken her türlü yurt içi ve yurt dışı  sivil toplum örgütü,, kamu ve özel kuruluşlarla, ticari organlarla projeler üretmek, eğitim faaliyetleri  yürütmek, her türlü hukuki, sosyal ve ekonomik faaliyete destek vermek.
 38. İnternet haber sitesi ve e-ticaret sitesi kurmak ve işletmek.
 39. Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak.

BÖLÜM – 2

ÜYELİK

MADDE 3- Birliğe üye olabilmek için aşağıdaki hususları yerine getirmek gereklidir.

 1. Birliğin iştigal alanlara yönelik faaliyette bulunmak ve birlik ilkelerine uymayı kabul etmek
 2. İnternet haber sitesi, blog yazarı, webTV, webRadyo,  sahibi veya çalışanı olmak veya bu konuda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları çalışanı veya ilgili sendika üyesi olmak.
 3. Gerçek kişiler bakımından, on sekiz yaşını doldurmuş olmak.
 4. Belirlenen Birlik aidatını peşin ödemek.
 5. Birliğin kuruluşunda kurucu üyelerin birlik tüzüğünü imzalamaları, sonradan birliğe üye olanların ise birlik tüzük hükümlerini kabul ettiklerine dair dilekçe ile yönetim kurulu başkanlığına başvurması gerekir.
 6. Birliği kuruluşunda; kuruculardan üye olma koşullarını sağladığına dair belge istenir. Tüzel kişilerin birliklere üyelik başvurusu için kendi yetkili organlarınca yetkilendirilmesi gerekir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

MADDE 4- Üye kendi isteğiyle üyelikten her zaman çıkabilir. Bu durum Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Çıkan üyenin Birliğe olan borç ve alacakları ayrılış tarihi itibariyle kapatılması zorunludur. Ayrılan kişinin üye olduğu dönemlere ait çıkabilecek herhangi bir borç veya alacağı saklıdır. Üyenin ölümü halinde üyeliği kendiliğinden düşer, borç ve alacakları mirasçılarına intikal ettirilir.

ÜYELİTEN ÇIKARILMA

MADDE 5- Aşağıdaki hallerde üyeler üyelikten çıkarılabilir.

a) Kanun, Yönetmelik ve tüzükte yer alan hükümleri yerine getirmemek.

b) Birliğin aleyhine faaliyet göstermek.

c) Birlik talimatlarına uymamak.

d) Üyelik aidatlarını ödememek ve birliğe karşı olan taahhütlerini yerine getirmemek. Tüzükte gösterilmeyen nedenlerle üyeler üyelikten çıkarılamaz. Üyelikten çıkarılma Birlik yönetim kurulu kararı ile geçici ihraç şeklinde olur. Üyenin kesin ihracı yapılıncaya kadar bütün hakları devam eder. Çıkarılan üyelerin durumu ilk genel kurulda görüşülerek karara bağlanır.

BÖLÜM – 3

İDARİ VE MALİ İŞLER

MADDE 6– Birliğin üyeleri genel kurul tarafından belirlenen giriş aidatı ve yıllık aidatları ödemekle yükümlüdürler. Giriş aidatı ile yıllık aidat, on altı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yarısından fazla olamaz. Giriş aidatının alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz. Giriş aidatı ve yıllık aidat miktarları, belirlenecek dereceler üzerinden ve tarifelere göre yönetim kurulunun teklifi ile genel kurul tarafından belirlenir. Kuruluş aşamasında ilk giriş aidatı 200TL olarak tespit edilmiştir. Bu aidat ilk genel kurulda görüşülerek karara bağlanır. Kurucu üyelerden giriş aidatı alınmaz.

AİDAT VE DİĞER ÜCRETLERİN ÖDENME ŞEKLİ

MADDE 7– Giriş aidatı bir kereye mahsus olmak üzere üyelik başvurusu yapılırken peşin olarak ödenir. Yıllık aidatlar genel kurulca belirlenir. Genel kurulca belirlenen aidatlar ve üyelere sağlanan danışmanlık hizmetleri karşılığında alınan ücretler aylık, 3 aylık veya 6 aylık dönemlerde tahsil edilir.

BİRLİĞİN GELİRLERİ

MADDE 8- Birliğin gelirleri aşağıda belirtildiği gibidir.

a) Üyelik aidatları.

b) Üyelere sağlanan danışmanlık hizmetleri karşılığında alınan ücretler.

c) Yurt içi ve yurt dışından sağlanan bağış, fon ve yardımlar.

d) Taşınır ve taşınmaz mallardan elde edilen gelirler.

e) Reklam, tanıtım ve yayın gelirleri.

f) Birlik aracılığı yürütülen ticari faaliyetlerden elde edilen gelirler.

g) Diğer gelirler.

Birlikler, üyelerine gelirlerinden pay dağıtamazlar.

BİRLİĞİN GİDERLERİ

MADDE 9 – Birliğin giderleri, kuruluş amaçlarına uygun olarak yürütülen faaliyetler ile üyelerinin hak ve menfaatlerini koruyacak biçimde yapılacak giderleri kapsar.

BİRLİĞİN DEFTERLERİ

MADDE 10- Birliğin defterleri şunlardır:

a) Karar defteri.

b) Üye kayıt defteri.

c) Evrak kayıt defteri.

d) Yevmiye defteri.

e) Büyük Defter.

f) Demirbaş defteri.

g) Alındı belgesi kayıt defteridir.

h) Envanter defteri.

BÖLÜM – 4

BİRLİĞİN ORGANLARI

MADDE 11- Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’dur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 12- Genel kurul, birlik üyelerinden oluşur. Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yönetim ve denetim kurulu üyelerini seçmek.

b) Çalışma raporlarını incelemek.

c) Yönetim Kurulu ile denetim kurulu raporlarının ibra edilip edilmemesine karar vermek.

d) Kesin hesapları kabul veya reddetmek.

e) Yönetim kurulunun teklif edeceği bütçe ve çalışma programını görüşerek onaylamak.

f) Personel işlemleri, taşınır ve taşınmaz mal alım veya satımı ile üyelik aidatlarının belirlenmesi hususunda yönetim kuruluna yetki vermek.

g) Birlik aracılığı ile elde edilen reklam vs gibi gelirlerden kesilecek hizmet payını tespit etmek.

h) Varsa merkez  birliğine temsilci seçmek.

i) Üyelikten çıkarılmayı onaylamak.

j) Diğer karar ve tedbirleri almak.

GENEL KURUL TOPLANMA ŞEKLİ VE ZAMANI

MADDE 13- Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak iki şekilde toplanır. İlk genel kurul, birlik tüzüğünün Bakanlıkça tescilini müteakip ilk 6 ay içinde yapılır. Geçici yönetim kurulunca üye olarak kabul edilen bütün üyeler ilk genel kurula katılma hakkına sahiptir. Müteakiben yapılacak genel kurul toplantılarına da yine yönetim kurulunca birliğe üye olarak kabul edilen bütün üyeler katılmak hakkına sahiptirler.  Genel kurul toplantıları, toplantı gününden en az 15 gün önce gündemi, toplantı tarihi, yeri ve saati belirtilmek suretiyle mahalli gazetede yayımlanarak veya diğer iletişim araçları kullanılarak yapılır. Genel kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı en çok iki ay içinde ve çoğunluk şartı aranmadan aynı gündem ile aynı yer ve saatte yapılır. Ancak ikinci toplantıya katılacak üye sayısı yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin toplamının iki katının bir fazlasından az olamaz.. Genel kurul yönetim kurulu veya denetim kurulunun kararı ile veya genel kurul üyelerinin 1/3’ünün yazılı talebi ile toplantıya çağırabilir. Olağan genel kurul toplantılarının en fazla 3 yılda bir yapılması zorunludur. Genel kurulla ilgili ilanın yayımından sonra birliğe üye olanlar genel kurulda oy kullanamazlar.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

MADDE 14- Birlik tüzüğünü imzalayarak kurucu üye sıfatını kazanan üyeler, kendi aralarından yedi kişilik geçici yönetim kurulunu seçerler. Geçici yönetim kurulu, ilk genel kurula kadar birliği temsil eder.

MADDE 15- Yönetim kurulu, genel kurulun 3 yıl için kendi üyeleri arasından seçtiği yedi asil, yedi yedek üyeden oluşur.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ ŞUNLARDIR

a) Üye kabul etmek.

b) Genel kurul gündemini tespit etmek, faaliyet programlarını hazırlamak ve genel kurulu toplantıya çağırmak.

c)Birlik muhasebe kayıtlarını bilanço esasına göre tutmak ve tahmini bütçe, kesin hesap ve aktarma tekliflerini, aylık mizan ve bunlara ait raporları sunmak.

d) Birlik personelinin atamasını yapmak ve görevine son vermek.

e) Birliğe hizmet satın almak.

f) Genel kurulun verdiği yetki çerçevesinde birliğin taşınır ve taşınmaz mal alımı ve satımını yapmak, birliğin mallarını yönetmek ve korumak.

g)Birliğin faaliyet alanı içerisindeki ürün veya hizmet grubu ile ilgili piyasa fiyatlarını takip etmek, Pazar araştırması yapmak ve yaptırmak.

h) Ürün veya hizmet grubunun kalitesini yükseltmek için gerekli kişi, kurum veya kuruluşlarla işbirliği yapmak.

DENETİM KURULU, GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 16-Denetim Kurulu, genel kurulun kendi üyeleri arasından dört yıl için seçtiği üç üyeden oluşur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. Denetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Birlik bilanço ve defterlerini incelemek.

b)Yönetim kurulunun faaliyetleri ile ilgili yapılan denetim raporunu genel kurulun onayına sunmak.

c) Gerektiğinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.

BÖLÜM – 5

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER CEZAİ HÜKÜMLER

MADDE 17- Birlikler ve üst örgütlerinin paraları ile para hükmündeki evrak, senet ve sair malları aleyhine suç işleyen ve bilanço, rapor ve diğer her çeşit kağıt ve defterler üzerinde suç mahiyetinde değişiklik yapan veya bunları kasten yok eden organlara dahil üyeler ile personel hakkında, Devlet memurları hakkındaki cezalar uygulanır.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 18- Tüzük değişikliklerinde Genel kurul, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Tüzük değişikliği kararları toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır.

FESİH-TASFİYE

MADDE 19- Birlik genel kurulu her zaman birliğin feshine kara verebilir. Feshe karar verebilmek için genel kurula katılma hakkına sahip olan üyelerin en az 2/3’ünün toplantıya katılması şarttır. Birinci toplantıda çoğunluk elde edilemezse ikinci toplantıda çoğunluk şartı aranmaz. Ancak fesih hakkında kararlar hazır bulunan üyelerin 2/3’ünğn çoğunluğunun kararı ile alınır.

Birliğin feshini yönetim kurulu 7 gün içinde en büyük mülki amire yazı ile bildirilir. Birlik fesih olduktan sonra birliğin bütün para ve malları benzer amaçlı başka bir teşekküle veya vakfa devredilir.

BÖLÜM – 6

TÜZÜKTE AÇIK HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

MADDE 20- – Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkarılmış/çıkarılacak olan Yönetmelikler ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

BÖLÜM – 7

BİRLİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 21-

Yayınlarda hiç kimse; ırkı, cinsiyeti, sosyal düzeyi ve inançları nedeniyle kınanamaz, aşağılanamaz. 

Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı ya da incitici yayın yapılamaz. 

Kamusal bir görev olan gazetecilik, ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet edilemez. 

 Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan ve iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez. 

 Kişilerin özel yaşamı, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında, yayın konusu olamaz. 

Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olunmaksızın yayınlanamaz. 

Saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler, kamu yararı ciddi bir biçimde gerektirmedikçe yayınlanamaz. 

Bir basın organının dağıtım süreci tamamlanmadan o basın organının özel çabalarla gerçekleştirdiği ürün, bir başka basın organı tarafından kendi ürünüymüş gibi kamuoyuna sunulamaz. Ajanslardan alınan özel ürünlerin kaynağının belirtilmesine özen gösterilir. 

 Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse “suçlu” ilan edilemez. 

 Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulunmadıkça kimseye atfedilemez. 

 Gazeteci, kaynaklarının gizliliğini korur. Kaynağın kamuoyunu kişisel, siyasal, ekonomik vb. Nedenlerle yanıltmayı amaçladığı haller bunun dışındadır. 

Gazeteci görevini , taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlarla yapmaktan sakınır. 

 Şiddet ve zorbalığı özendirici yayın yapmaktan kaçınılır. 

 İlan ve reklam niteliğindeki yayınların bu nitelikleri, tereddüte yer bırakmayacak şekilde belirtilir. 

Yayın tarihi için konan zaman kaydına saygı gösterilir.   Basın organları, yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı duyarlar.

Yukarıda yazılmış bulunan ve daha sonra kabul görecek olan basın meslek ilkelerine uymayı taahhüt ederiz .